DROGOWSKAZ DO ZATRUDNIENIA

Firma "CENTRO PLUS" zaprasza niepracujące osoby powyżej 29 roku życia, do udziału w bezpłatnych kursach oraz stażach realizowanych w ramach projektu „Drogowskaz do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Projekt ukierunkowany jest dla osób biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnością i o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie powiatów: aleksandrowskiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, włocławskiego Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących w powyżej wskazanej grupie. Planowana liczba uczestników – 50 osób.

Dla wszystkich osób zakwalifikowanych do projektu oferujemy:

 • stworzenie indywidualnego planu działania;
 • grupowe Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych;
 • pięciomiesięczne staże zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.

Gwarantujemy wsparcie dodatkowe w postaci:

 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie
 • zwrotu kosztów dojazdu na staż
 • zwrotu kosztów z tytułu opieki nad osobą zależną (dzieckiem, członkiem rodziny), podczas trwania szkolenia oraz stażu zawodowego
 • materiały szkoleniowe
 • catering
 • stypendium szkoleniowe 8,60 zł/godz.
 • stypendium stażowe 1289,84zł/os.
 • badania lekarskie niezbędne do przyjęcia na staż
 • szkolenie stanowiskowe BHP

Czas trwania projektu:

01.03.2018 – 31.03.2019

Wartość projektu:

731 991,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

695 391,68 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Włocławek, ul. Jesionowa 1

785 857 598

drogowskaz@centro-plus.pl